Veiligheidspictogrammen

Pictogrammen en veiligheid
Het gebruik van pictogrammen / symbolen voor veiligheidssignalisatie moet aan diverse wet- en regelgeving voldoen. Dat geldt ook voor het verwerken van pictogrammen in ontruimingsplattegronden . Daarnaast is afstemming en kennis van deze regelgeving aan het Bouwbesluit, de Arbowet, NEN / ISO normering, Europese regelgeving noodzakelijk.
NEN3011
In deze norm worden o.a. de symbolen, kleuren, afmetingen en leesafstanden van de symbolen gespecificeerd.

Welke veiligheidspictogrammen moet ik hebben.
De praktijkmensen van P3 Ommen, Veiligheid&Preventie kunnen u precies vertellen waar de pictogrammen die u nodig heeft aan moeten voldoen.
Een afspraak kunt u maken op telefoonnummer 0529-450496 button

Advies, levering en plaatsing. Total Project Management
Wij hebben ruime ervaring in het herkennen van de situatie waarin u wettelijk verplicht bent signalering toe te passen en brengen dit door inventarisatie in kaart. Daarbij hanteren wij de regel: overdaad schaadt. en kiezen in overleg met u voor: duidelijk, functioneel en esthetisch. Zonodig aangepast aan de reeds aanwezige huisstijl. maar altijd rekening houden met uw wensen. De resultaten van de inventarisatie op locatie worden door ons gespecificeerd in een duidelijk kostenoverzicht.
 
U wilt maatwerk, van uw PDF maken wij elke afbeelding in folie, kunststof en zelfs super reflecterend klasse 3 in elk formaat!

Poster aanvragen.?
Voor een compleet overzicht van wetgeving en pictogrammen hebben wij een exclusieve veiligheidsposter samengesteld.

Dealer worden? 
P3 Ommen streeft naar een betere verkrijgbaarheid via speciaalzaken en heeft daarvoor de Picto Display ontwikkeld. Wilt u hierover informatie ontvangen, wilt u dan contact opnemen met de heer Jan Hoogendorp.

P3 Ommen is actief lid van de NVVS, de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidssignalisatie

WETGEVING
Om de wet en regelgeving op het gebied van veiligheidssignalering en ontruimingsplattegronden helder weer te geven hebben wij onderstaand overzicht met opmerkingen:

In verband met het gebruik van Veiligheidsinstructies/plattegronden
ARBO besluit Artikel 2.20:
Ten behoeve van de werknemers zijn voldoende biljetten opgehangen waarop op eenvoudige wijze is aangegeven wat te doen indien zich een ongeval of brand voordoet

ARBO Informatieblad nr.10 onderdeel 3.3 instructies werknemers:
In het gebouw moeten op verschillende plaatsen noodinstructies hangen voor werknemers en bezoekers. Op de biljetten of kaarten moet duidelijk en beknopt staan aangegeven wat men moet doen bij een incident. Bij voorkeur moeten deze instructies vergezeld gaan van plattegronden. Op de plattegrond staan in ieder geval de vluchtwegen, nooduitgangen, verzamelplaatsen en blusmiddelen vermeld

In verband met het gebruik van fotoluminescente signalering, de projectie hiervan en de gebruikte formaten:

NEN-EN 1838/1999: toegepaste verlichtingstechniek noodverlichting:
Er verschijnen technieken op de markt die, wanneer ze worden toegepast in vluchtroutes als aanvulling op de gebruikelijke noodverlichting, hiervan de effectiviteit kunnen verhogen. Veel angst en verwarring kan worden verminderd door strategisch geplaatste signaleringen die de uitweg uit een locatie aangeven. Het is erg belangrijk dat vluchtroutes naar uitgangen duidelijk zijn gemarkeerd en altijd zichtbaar zijn wanneer de locatie in gebruik is. Pictogrammen met tekst Uit, uitgang, nooduitgang en dergelijke zijn al jaren niet meer toegestaan.
In verband met het gebruik van borden, vluchtwegpictogrammen en de combinatie met noodverlichting:

NEN-6088/2002: brandveiligheid van gebouwen vluchtwegaanduiding:
Binnen één gebouw mogen de aanduidingen van NEN6088 en die van andere volgens NEN-ISO 9186 beproefde vluchtwegaanduidingen niet door elkaar worden gebruikt, noch in op zichzelf staande vluchtwegaanduidingen, noch in combinatie met noodverlichting.
M.a.w. De NEN 6088 is een Nederlandse norm met Nederlandse pictogrammen, Combinatie met  de internationale pictogrammen volgens NEN-ISO 9186 is niet toegestaan.

In verband met het gebruik van gecombineerde borden:

NEN3011/2004: veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en openbare ruimte
In combinatie met deze veiligheidsborden mogen aanvullende tekstborden worden gebruikt om het begrip te vergroten.

In verband met het gebruik van borden, fotoluminescente materialen en de projectie van de borden:

ARBO regeling hoofdstuk 8 veiligheids- en gezondheidssignalering:

Artikel 8.6 Noodinstallatie
Signaleringen die een energiebron behoeven, zijn voorzien van een noodinstallatie voor het geval dat deze energiebron uitvalt (toelichting: fotoluminescent materiaal wordt via aanlichting opgeladen, bij lichtuitval functioneert het materiaal zelf als noodinstallatie)

Artikel 8.9 Eisen voor veiligheidsborden
De borden bezitten dusdanige afmetingen en kleur- en lichttechnische eigenschappen dat zij goed zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Artikel 8.10 Soorten borden Reddingsborden
Kenmerken zich door een rechthoekige of vierkante vorm, wit pictogram op groene achtergrond, waarbij de groene kleur ten minste 50% van het oppervlak van het bord beslaat Borden in verband met het brandbestrijdingsmateriaal kenmerken zich door een rechthoekige of vierkante vorm en een wit pictogram op een rode achtergrond, waarbij de rode kleur ten minste 50% van het oppervlak van het bord beslaat

Artikel 8.11 Plaatsing van borden
De borden worden, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtveld geïnstalleerd.